72. อุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือนและรวมทั้งปีที่ต่างจากค่าปกติ

ข้อมูลตัวชี้วัด “อุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือนและรวมทั้งปีที่ต่างจากค่าปกติ”

ใน พ.ศ. 2561 ประเทศไทยมีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี 27.5 องศาเซลเซียส สูงกว่าค่าปกติ 0.4 องศาเซลเซียส (ค่าปกติคาบ 30 ปี พ.ศ. 2524-2553 เท่ากับ 27.1 องศาเซลเซียส) ซึ่งมีค่าเท่ากับใน พ.ศ. 2560 เนื่องจากยังคงมีปริมาณฝนตกนอกฤดูมากผิดปกติส่งผลให้ประเทศไทยมีอุณหภูมิต่ำลงจนมีอากาศหนาวเป็นช่วง ๆ ส่วนมากในเดือนมกราคมและเดือนธันวาคม แต่อุณหภูมิเฉลี่ยในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมมีค่าสูงกว่าในช่วงเดียวกันของ พ.ศ. 2560 ส่วนช่วงฤดูร้อนเริ่มต้นช้ากว่าปกติเช่นเดียวกับใน พ.ศ. 2560 โดยเริ่มต้นเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2561 ถึงสิ้นสุดปลายเดือนพฤษภาคม ทำให้ตลอดทั้งฤดูร้อน ใน พ.ศ. 2561 อากาศไม่ร้อนมากนักและมีอุณหภูมิเฉลี่ยในช่วงเดือนเมษายนต่ำกว่าค่าปกติในเกือบทุกภาค ขณะที่ในฤดูฝนเริ่มต้นช่วงปลายเดือนพฤษภาคม มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่าค่าปกติเกือบตลอดฤดู เมื่อพิจารณาในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2556-2561) อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีของประเทศไทย มีแนวโน้มที่ต่างจากค่าปกติเพิ่มขึ้น

อุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือนและรวมทั้งปีของประเทศไทยที่ต่างจากค่าปกติ พ.ศ. 2561

 หมายเหตุ: ค่าปกติ คือ ค่าเฉลี่ยของข้อมูลอุตุนิยมวิทยาในคาบ 30 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2524-2553 มีค่าเท่ากับ 27.1 องศาเซลเซียส

ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา (2562)

 

 

 

 

 

 

 

 

อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีของประเทศไทยที่ต่างจากค่าปกติ พ.ศ. 2552-2561

 

หมายเหตุ: ค่าปกติ คือ ค่าเฉลี่ยของข้อมูลอุตุนิยมวิทยาในคาบ 30 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2524-2553 มีค่าเท่ากับ 27.1 องศาเซลเซียส

ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา (2562)

ดาวน์โหลดข้อมูล

แก้ไขฐานข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2562